Resources

The Official Homepage of Hiroshima Peace Memorial Museum
Miyajima
Ohara Museum of Art
Kurashiki and Daruma
Kurashiki Travel Guide
Himejijo (White Heron Castle)
Himejijo
Himeji Garden
The Urasenke Tradition of Tea
Ikenobo International
Shugakuin Imperial Villa
Kiyomizu-dera and Ninenzaka
City of Nagoya
Arimatsu Shibori (Japanese Textiles)
Sensoji (Asakusa Kannon Temple)
Edo-Tokyo Museum